Reklamační řád

Reklamační řád

vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který upravuje podmínky pro uplatnění práva kupujícího z vad zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodu www.boxmat.cz.

Článek I
Výklad základních pojmů

 • 1.1 Přístroj – zahrnuje koncová zařízení jako: chytré hodinky (smart watch) a jejich doplňky nabízené ze strany Prodávajícího.
 • 1.2 Zboží – zahrnuje Přístroj a jakékoliv další výrobky, či služby nabízené zákazníkům ze strany Prodávajícího.
 • 1.3 Kupující – každá fyzická či právnická osoba, která od Prodávajícího zakoupila zařízení nebo jiné zboží.
 • 1.4 Prodávající – BOXMAT s.r.o., IČO: 141 74 162, se sídlem Na Hřebenech II 1062, 147 00 Praha 4. Společnost zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 68662.
 • 1.5 „Závada“ se rozumí jakákoliv vada Zboží, kterou Zákazník Prodávajícímu vytýká.

Článek II
Obecná ustanovení

 • 2.1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Prodávajícího. Tento Reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím v internetovém obchodě Prodávajícího, který je umístěn na internetové adrese www.boxmat.cz.
 • 2.2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
 • 2.3 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • 2.4 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů online naleznete na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • 2.6 Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů (dat) uložených kupujícím v zařízeních, které předal Kupující do reklamace či k diagnostice či servisnímu zásahu (servisní opravě).
 • 2.7 Zakoupený použitý Přístroj může Kupující vyměnit v prvních čtrnácti (14) dnech od koupě za jakýkoliv jiný přístroj z nabídky Prodávajícího, je pouze nutné, aby nově vybraný Přístroj byl ve stejné či vyšší hodnotě. Právo výměny může Kupující využít pouze jednou (nelze tedy měnit již vyměněný přístroj). Přijímací technik Prodávajícího rozhodne o výměně okamžitě, pouze ve složitých případech do tří dnů, toto neplatí o víkendech a státních svátcích. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout výměnu přístroje, zejména při podezření na porušení záručních podmínek.

Článek III
Rozsah odpovědnosti Prodávajícího

 • 3.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí; tato lhůta se nepoužije:

a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy Zboží.

 • 3.2 V případě koupě použitého Zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady Zboží v době 12 (slovy: dvanácti) měsíců ode dne jeho převzetí.
 • 3.3 Na nové ND se poskytuje záruka 12 měsíců*. Servis používá originální i neoriginální náhradní díly Garmin a zákazník závaznou objednávkou s tímto souhlasí.
 • 3.4 Ve vztahu ke Zboží zakoupenému u Prodávajícího odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad a ve shodě s kupní smlouvou. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady.

Článek IV
Nároky Kupujícího

 • 4.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy a to zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až §2174 občanského zákoníku.
 • 4.2 V případě, že má Zboží při převzetí vady, má Kupující právo na jejich bezplatné odstranění. Odstranění vady spočívá především v opravě Zboží, výměně vadné součásti Zboží.
 • 4.3 Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, může Kupující požadovat i dodání nové věci (Zboží), není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady.
 • 4.4 Není-li možná oprava, výměna součásti věci (Zboží) ani dodání nové věci (Zboží), má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku (ex tunc).
 • 4.5 Pokud Kupující od smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu. Avšak záleží na povaze a rozsahu vady Zboží.
 • 4.6 Právo na dodání jiné věci (Zboží), výměnu součásti či odstoupení od smlouvy vzniká také při větším počtu vad, či po opětovném výskytu vady po opravě.
 • 4.7 V případě zahájení reklamačního řízení po uplynutí 3 měsíců (základní) nebo 6 měsíců (prodloužené) záruční doby rozhodne o způsobu vyřízení reklamace Prodávající.
 • 4.8 V případě právních vad u použitého Přístroje má Kupující v rámci doživotní záruky na původ Přístroje právo na odstoupení od kupní smlouvy, nebo na dodání jiné věci (Zboží).
 • 4.9 Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem, používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do Zboží, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), mechanickým poškozením, byl-li Přístroj připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, přepětím, nebo pokud byla vada způsobena používáním nestandardního příslušenství.
  •  

Článek V
Právo na uplatnění reklamace, způsob a místo uplatnění

 • 5.1 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující buď osobně, nebo prostřednictvím přepravní společnosti (Zásilkovna).
 • 5.2 V případě, že je vadné Zboží Zákazníkem Prodávajícímu zasláno a Prodávající nezjistí žádnou Závadu, na jejíž odstranění se záruka vztahuje, nemá Zákazník nárok na náhradu nákladů spojených s uplatněním práv ze záruky a náklady na doručení Zboží zpět na adresu Zákazníka nese Zákazník. V takovém případě bude Zboží zasláno Zákazníkovi zpět na jeho adresu na dobírku, kdy k úhradě dobírkou bude určena cena poštovného a cena dobírky, kterou Prodávající dopravci uhradil.
 • 5.3 V případě, že by oprava Zboží byla nehospodárná nebo nemožná, vyhrazuje si Prodávající právo namísto opravy Závady:
  • a) poskytnout Zákazníkovi stejné nebo ekvivalentní Zboží; nebo
  • b) vrátit Zákazníkovi Kupní cenu Zboží sníženou o hodnotu odpovídající opotřebení a stáří Zboží (dále jen „Poměrná část kupní ceny“). 
 • 5.4 Pokud Prodávající uhradí Zákazníkovi Kupní cenu dle odst. 5.3, písm. 5.3.b), pozbývá záruka stejně jako prodloužená záruka platnosti. V případě poskytnutí stejného, nebo ekvivalentního Zboží bude zbývající doba záruky převedena na vyměněné Zboží
  •  

Článek VI
Lhůta pro vyřizování reklamací

 • 6.1 Prodávající vyřizuje reklamace bez zbytečného odkladu a nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne na lhůtě delší. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující (dle § 607 občanského zákoníku). Nebude-li vada odstraněna včas, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo od smlouvy odstoupit.
 • 6.2 Pokud si Kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od vyřízení reklamace, bude mu účtováno skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den nevyzvednutí zboží od ukončení opravy. Pokud si však Kupující zboží nevyzvedne ani do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

Článek VII
Prodloužená záruka

 • 7.1 Prodávající poskytuje základní záruku po dobu 6 měsíců od data nákupu Zboží na chytré hodinky Garmin. Prodloužená záruka za jakost (dále jen „Prodloužená záruka“) se uplatní na vybrané Zboží Prodávajícího o dalších 6 měsíců k základní záruce uvedené v Obchodních podmínkách (NOVÉ = 24 měsíců; Jakost A-B = 12 měsíců; Jakost C = 6 měsíců). Poskytnutí Prodloužené záruky je zpoplatněno, cena služby je uvedena na internetových stránkách www.boxmat.cz vždy u daného Zboží.
 • 7.2 Prodloužená záruka je platná pouze pro jedno Zboží Prodávajícího, ke kterému byla Zákazníkem zakoupena, a není přenosná na jiné Zboží Prodávajícího s výjimkou odst. 5.4 tohoto Řádu.
 • 7.3 Prodloužená záruka se nevztahuje na příslušenství Zboží ani na materiál, který podléhá rychlému opotřebení.

Článek VIII
Další práva a povinnosti smluvních stran

 • 8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 8.2 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 8.3 Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 8.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  •  

Článek IV
Závěrečná ustanovení

 • 9.1 Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní Prodávajícího (www.boxmat.cz) je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 9.2 Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 15. 11. 2023.